Oleh Fadhil ZA

SUNNI-SYIAH 1

Dunia Islam dewasa ini terutama di Timur Tengah di goncangkan oleh peperangan sektarian antara Islam Suni dan Syi’ah. Masjid bukan lagi tempat yang aman untuk beribadah. Sering kita dengar Masjid Suni yang diledakan oleh kaum Syi’ah demikian pula kita dengar masjid kaum Syiah diledakan oleh kaum Suni. Kita yang awam ini jadi terheran heran , mengapa sesama Islam saling bunuh dan serang.

Perpecahan antara Islam Sunni dan Syiah telah memporak porandakan beberapa negara di Timur tengah seperti Syuriah, Irak, Yaman dan lain lain. Ada kekuatiran perpecahan ini akan meluas ke Negara lain yang terdapat pengikut Sunni dan Syiahnya . Di Indonesia dengan semakin banyaknya pengikut Syiah , aroma perpecahan itupun mulai terasa pula.

Kita di Indonesia ini belum banyak yang tahu tentang perbedaan aliran Suni dan Syi’ah ini. Syi’ah sudah ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka, hanya saja mereka merupakan kelompok minoritas , sehingga kita tidak banyak tahu tentang aliran Syi’ah ini.  Selama ini tidak pernah ada masalah antara Islam Sunni dan Syi’ah di Indonesia karena sebagian besar umat Islam di Indonesia menganggap Sunni dan Syi’ah itu sama.

Banyak orang yang menyangka bahwa perbedaan antara Islam Sunni  dengan Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah (Ja’fariyah) hanya  sekedar dalam masalah khilafiyah Furu’iyah saja , seperti halnya  perbedaan antara NU dengan Muhammadiyah, atau  antara Madzhab Syafi’i dengan Madzhab Maliki.

Karena itu  dengan adanya ribut-ribut masalah Sunni dengan Syiah, ada yang  berpendapat agar perbedaan pendapat tersebut tidak perlu dibesar-besarkan. Selanjutnya mereka berharap, apabila antara NU dengan Muhammadiyah bisa diadakan pendekatan-pendekatan demi Ukhuwah Islamiyah,  mengapa antara Syiah dan Sunni tidak bisa dilakukan pendekatan yang sama pula ?.

Apa yang mereka harapkan tersebut, tidak lain dikarenakan minimnya pengetahuan mereka mengenai aqidah Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah (Ja’fariyah). Sehingga apa yang mereka sampaikan hanya terbatas pada apa yang mereka ketahui.

Semua itu dikarenakan kurangnya informasi pada mereka, akan hakikat ajaran Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah (Ja’fariyah). Sedangkan apa yang mereka kuasai, hanya bersumber dari tokoh-tokoh Syiah yang sering berkata bahwa perbedaan Sunni dengan Syiah hanyalah  seperti perbedaan antara Madzhab Maliki dengan Madzhab Syafi’i.

Padahal perbedaan antara Madzhab Maliki dengan Madzhab Syafi’i, hanya terjadi  pada  masalah Furu’iyah saja pada masalah Ushuul sama tidak ada perbedaan . Sedang perbedaan antara Sunni  dengan Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah (Ja’fariyah),  disamping dalam masalah Furuu’ juga terjadi perbedaan pada  masalah Ushuul.(pokok).

Rukun Iman Syi’ah  berbeda dengan rukun Iman Sunni , rukun Islamnya juga berbeda, begitu pula kitab-kitab hadistnya juga berbeda, bahkan sesuai pengakuan sebagian besar ulama-ulama Syiah, bahwa Al-Qur’an mereka juga berbeda dengan Al-Qur’an yang digunakan Sunni.

Apabila ada dari ulama mereka yang pura-pura (taqiyah) mengatakan bahwa Al-Qur’annya sama, maka dalam menafsirkan ayat-ayatnya sangat berbeda dan berlainan.

Sehingga tepatlah apabila ulama-ulama Sunni mengatakan : Bahwa Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah (Ja’fariyah) adalah satu agama tersendiri yang berbeda dengan Islam Sunni. .

Melihat pentingnya persoalan tersebut, maka di bawah ini kami nukilkan sebagian dari perbedaan antara aqidah Sunni  ( Ahlussunnah Waljamaah) dengan aqidah Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah (Ja’fariyah).

 1. RUKUN ISLAM

Rukun Islam Sunni (Ahlussunah waljamaah) ada 5 yaitu

 • Membaca dua kalimah sahadat (syahadatain)
 • Mengerjakan Shalat
 • Mengerjakan Puasa
 • Menunaiakan zakat
 • Menunaikan Hajji

Rukun Islam Syi’ah juga 5 tapi berbeda

 • Mengerjakan Shalat
 • Mengerjakan Puasa
 • Menunaikan Zakat
 • Menunaikan haji
 • Al Wilayah
 1. RUKUN IMAN

Rukun Iman Sunni (Ahlussunnah) ada enam:

 1. Iman kepada Allah
 2.      Iman kepada Malaikat-malaikat Nya
 3. Iman kepada Kitab-kitab Nya
 4. Iman kepada Rasul Nya
 5. Iman kepada Yaumil Akhir / hari kiamat
 6. Iman kepada Qadar, baik-buruknya dari Allah.

Rukun Iman Syiah ada 5 :

 1. At-Tauhid
 2. An Nubuwwah (kenabian)
 3. Al Imamah
 4. Al Adlu
 5. Al Ma’ad (Kiamat)
 1. SYAHADAT

Sunni (Ahlussunnah) mempunyai Dua kalimat syahadat, yakni: “Asyhadu An La Ilaha Illallah wa Asyhadu Anna Muhammadan Rasulullah”.

Syiah mempunyai tiga kalimat syahadat, disamping “Asyhadu an Laailaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah”, masih ditambah dengan menyebut dua belas imam-imam mereka.

 1. IMAMAH

Ahlussunnah meyakini bahwa para imam tidak termasuk rukun iman. Adapun jumlah imam-imam Ahlussunnah tidak terbatas. Selalu timbul imam-imam, sampai hari kiamat.Karenanya membatasi imam-imam hanya dua belas (12) atau jumlah tertentu, tidak dibenarkan.

Syiah meyakini ada dua belas imam-imam mereka, dan termasuk rukun iman. Karena itu orang-orang yang tidak beriman kepada dua belas imam-imam mereka (seperti orang-orang Sunni), maka menurut ajaran Syiah orang tersebut  kafir dan akan masuk neraka.

 1. KHULAFAURRASYIDIN 

Ahlussunnah mengakui kepemimpinan khulafaurrosyidin adalah sah. Mereka adalah: a) Abu Bakar, b) Umar, c) Utsman, d) Ali radhiallahu anhum

Syiah tidak mengakui kepemimpinan tiga Khalifah pertama (Abu Bakar, Umar, Utsman), karena dianggap telah merampas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib (padahal Imam Ali sendiri membai’at dan mengakui kekhalifahan mereka). Merekapun meyakini bahwa Abu bakar, Umar dan Ustman  sudah murtad dan keluar dari islam sesudah wafatnya Rasulullah.

 1. KEMAKSUMAN PARA IMAM

Ahlussunnah berpendapat khalifah (imam) adalah manusia biasa, yang tidak mempunyai sifat Ma’shum. Mereka dapat saja berbuat salah, dosa dan lupa, karena sifat ma’shum, hanya dimiliki oleh para Nabi. Sedangkan kalangan syiah meyakini bahwa 12 imam mereka mempunyai sifat maksum dan bebas dari dosa.

 1. PARA SAHABAT

Sunni (Ahlussunnah) menghormati para sahabat seperti Abu bakar, Umar dan Ustman dan melarang mencaci-maki beliau . Sedangkan Syiah mengangggap bahwa mencaci-maki dan melaknat  para sahabat tidak apa-apa, bahkan berkeyakinan, bahwa para sahabat tersebut telah murtad setelah wafatnya Rasulullah SAW dan tinggal  beberapa orang saja. Alasannya karena para sahabat membai’at  Sayyidina Abu Bakar sebagai Khalifah.

 1. SAYYIDAH AISYAH  

Sayyidah Aisyah istri Rasulullah sangat dihormati dan dicintai oleh Ahlussunnah. Beliau adalah termasuk ummahatul Mu’minin. Sebaliknya  Syiah melaknat dan  mencaci maki Sayyidah Aisyah, memfitnah bahkan mengkafirkan beliau.

 1. KITAB KITAB HADIST

Kitab-kitab hadits yang dipakai sandaran dan rujukan Ahlussunnah adalah Kutubussittah : Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidz, Sunan Ibnu Majah dan Sunan An-Nasa’i. (kitab-kitab tersebut beredar dimana-mana dan dibaca oleh kaum Muslimin sedunia).

Kitab-kitab hadits Syiah hanya ada empat : a) Al Kaafi, b) Al Istibshor, c) Man Laa Yah Dhuruhu Al Faqih, dan d) Att Tahdziib. (Kitab-kitab tersebut tidak beredar, sebab kebohongannya takut diketahui oleh pengikut-pengikut Syiah).

 1. AL-QUR’AN

Menurut Sunni ( Ahlussunnah) kitab Al-Qur’an yang ada sekarang  tetap orisinil dan tidak pernah berubah atau diubah. Sedangkan syiah menganggap bahwa Al-Quran yang ada sekarang ini tidak orisinil. Sudah dirubah oleh para sahabat (dikurangi dan ditambah).

 1. SYURGA

Menurut Sunni Surga diperuntukkan bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul Nya. dan Neraka diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasul Nya. Menurut Syiah, surga hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang cinta kepada Imam Ali, walaupun orang tersebut tidak taat kepada Rasulullah. Dan neraka diperuntukkan bagi orang-orang yang memusuhi Imam Ali, walaupun orang tersebut taat kepada Rasulullah.

 1. RAJ’AH

Aqidah raj’ah tidak ada dalam ajaran Sunni ( Ahlussunnah.)  Raj’ah ialah besok di akhir zaman sebelum kiamat, manusia akan hidup kembali. Dimana saat itu Ahlul Bait akan balas dendam kepada musuh-musuhnya.

Raj’ah adalah salah satu aqidah Syiah, dimana diceritakan bahwa nanti diakhir zaman, Imam Mahdi akan keluar dari persembunyiannya. Kemudian dia pergi ke Madinah untuk membangunkan Rasulullah, Imam Ali, Siti Fatimah serta Ahlul Bait yang lain. Setelah mereka semuanya bai’at kepadanya, diapun selanjutnya membangunkan Abu Bakar, Umar, Aisyah. Kemudian ketiga orang tersebut disiksa dan disalib, sampai mati seterusnya diulang-ulang sampai  ribuan kali, sebagai balasan atas perbuatan jahat mereka kepada Ahlul Bait.

Orang Syiah mempunyai Imam Mahdi sendiri, yang berlainan dengan Imam Mahdi yang diyakini oleh Ahlussunnah, yang akan membawa keadilan dan kedamaian.

 

 1. NIKAH MUT’AH

Nikah Mut’ah (kawin kontrak),menurut Sunni  sama dengan perbuatan zina dan hukumnya haram. Sementara dalam Syiah nikah Mut’ah  sangat dianjurkan dan hukumnya halal. Halalnya nikah Mut’ah ini dipakai oleh golongan Syiah untuk mempengaruhi para pemuda agar masuk Syiah. Padahal haramnya Mut’ah juga berlaku di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib.

 1. KHAMAR  

Khamer (arak) najis menurut Ahlussunnah. Menurut Syiah, khamer itu suci.

 1. AIR BEKAS ISTINJAK

Air yang telah dipakai istinja’ (cebok) dianggap tidak suci, menurut ahlussunnah (sesuai dengan perincian yang ada). Menurut Syiah air yang telah dipakai istinja’ (cebok) dianggap suci dan mensucikan.

 1. SEDAKEP

Diwaktu shalat meletakkan tangan kanan diatas tangan kiri hukumnya sunnah. Menurut Syiah meletakkan tangan kanan diatas tangan kiri sewaktu shalat dapat membatalkan shalat. (jadi shalat kebanyakan umat Islam di  Indonesia hukum tidak sah dan batal, sebab meletakkan tangan kanan diatas tangan kiri).

 1. MEMBACA AMIN SESUDAH ALFATIHAH  

Mengucapkan Amin diakhir surat Al-Fatihah dalam shalat adalah sunnah. Menurut Syiah mengucapkan Amin diakhir surat Al-Fatihah dalam shalat dianggap tidak sah dan batal shalatnya. (Jadi shalatnya Muslimin di seluruh dunia dianggap tidak sah, karena mengucapkan Amin dalam shalatnya).

 1. TAQOIYAH

Menurut Sunni Taqiyah mengucapkan sesuatu yang berbeda dengan isi hati termasuk perbuatan dusta dan munafik. Menurut Syiah mengucapkan sesuatu yang berbeda dengan isi hati (dusta) , untuk melindungi diri dari musuh dan lawan itu merupakan ibadah .

Taqiyah adalah satu rukun dari rukun-rukun Syiah , seperti halnya shalat. Ibnu Babawaih mengatakan:Keyakinan kami tentang taqiyah itu adalah dia itu wajib. Barangsiapa meninggalkannya maka sama dengan meninggalkan shalat.”[Al-I’tiqadat, hal.114].

Muhammad Al-Kulaini berkata: Bertaqwalah kalian kepada Allah ‘Azza wa Jalla dalam agama kalian dan lindungilah agama kalian dengan taqiyah, maka sesungguhnya tidaklah mempunyai keimanan orang yang tidak bertaqiyah. Dia juga mengatakan “Siapa yang menyebarkan rahasia berarti ia ragu dan siapa yang mengatakan kepada selain keluarganya berarti kafir.” .”[Al-KafiS 2/371,372 & 218].

Demikian telah kami nukilkan beberapa perbedaan antara aqidah Sunni ( Ahlussunnah Waljamaah)  dan aqidah Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah (Ja’fariyah). Harapan kami semoga pembaca dapat memahami benar-benar perbedaan-perbedaan tersebut. Selanjutnya pembaca yang mengambil keputusan (sikap). Masihkah mereka akan dipertahankan sebaga Muslimin dan Mukminin ? (walaupun dengan Muslimin berbeda segalanya).

Sebenarnya yang terpenting dari keterangan-keterangan diatas adalah agar masyarakat memahami benar-benar, bahwa perbedaan yang ada antara Sunni ( Ahlussunnah) dengan Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah (Ja’fariyah) itu, bukan hanya dalam masalah  Furuu’ (cabang-cabang agama) tetapi juga dalam masalah  Ushuul (pokok/ dasar agama).

Apabila tokoh-tokoh Syiah sering mengaburkan perbedaan-perbedaan tersebut, serta memberikan keterangan yang tidak sebenarnya, maka hal tersebut dapat kita maklumi, sebab mereka itu sudah memahami benar-benar, bahwa Muslimin Indonesia tidak akan terpengaruh atau tertarik pada Syiah, terkecuali apabila disesatkan (ditipu). Oleh karena itu, sebagian besar orang-orang yang masuk Syiah adalah orang-orang yang tersesat, yang tertipu oleh bujuk rayu tokoh-tokoh Syiah. Mereka mengatakan bahwa Syiah dengan ahlusunah waljamaah itu sama . Tidak sedikit umat Islam yang berhasil mereka pedaya hingga jadi pengikut Syiah.

Perkembangan ajaran Syiah di Indonesia pada akhir akhir ini cukup pesat, banyak pasantren yang siswanya mendapatkan beasiswa dari Iran ketika mereka kembali ke Indonesia ikut menyebarkan ajaran Syiah ini. Dibeberapa tempat benturan antara penganut Syiah dengan Suni juga sudah mulai terjadi, seperti yang terjadi di Sampang Madura . Penyerangan jamaah Adzikra di Sentul oleh mereka yang mengaku dari kelompok Syiah. Ini merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia dewasa ini, bagaimana agar benturan benturan ini tidak terjadi dan menimbulkan kekacauan sektarian seperti yang terjadi di Timur Tengah .

 

AZAN, IQOMAH DAN CARA SHALAT SYIAH

[youtube jScDxb6Rsgw]

CARA SYAHADAT SYIAH

[youtube 7BCVPDvkzTc]

CARA AZAN SYIAH

[youtube QEkSLJykzqg ]

 

138 thoughts on “PERBEDAAN MENDASAR ANTARA ISLAM SUNNI DAN SYI’AH”
 1. mengapa sama-sama islam di musuhi? padahal kita sama-sama manusia dan islam juga, mikir kita jadi islam? hmmmm……

  1. Sahabat..bukannya kita islam memusuhi syiah..tapi kamu sudah bacakan begitu banyak perbedaan bahkan kesesatan yang ditebarkan…tolong dipahami dan semoga kamu mengerti..karena Islam adalah agama rahmatan lil-‘alamin yang mengakui nabi Muhammad sebagai nabi terakhir…terima kasih

  2. umur lo berapa tahun? lo baca lagi point 14 apakah islam boleh minum khamer? tau khamer gak? kita bukannya memusuhi memang ajaran mereka yang sesat, mikir!

 2. Terimakasih atas penjelasan nya, saga sengaja mencari tau apa perbedaan antara dua golongan tersebut dikarenakan saya dapat kesempatan untuk bekerja di Bahrain, dan dimana setelah saya teliti mengenai negaranya setengah dari penduduknya adalah penganut syi-ah. sangat bermanfaat sekali, terimakasih.

 3. PR BESAR BUAT SUNI DAN WAHABI YANG MENGAKU ISLAM PALING BAIK.
  APAKAH 10 PAHAM SESAT DAN MENYESATKAN DIBWAH INI ADALAH AJARAN ISLAM ?? DASAR SUNI DAN WAHABI GAGAL PAHAM

  10 (sepuluh) PAHAM SESAT DAN MENYESATKAN DOKTRIN ASWAJA/SUNI DAN SALAFI-WAHABI YG TELAH DIYAKINI SELAMA RATUSAN TAHUN.
  .
  DALAM HATI MEREKA ADA PENYAKIT LALU DITAMBAH ALLAH PENYAKITNYA; DAN BAGI MEREKA SIKSA YANG PEDIH, DISEBABKAN MEREKA BERDUSTA (QS AL-BAQARAH 10)
  .
  JIKA ANDA BERILMU SILAHKAN DIBANTAH KESEPULUH DOKTRIN DIBAWAH INI DENGAN DALIL SHAHIH BERUPA AL-QURAN DAN HADIST SHAHIH:
  HARI INI JUGA JIKA ANDA MAMPU SAYA AKAN KELUAR DARI SYIAH IMAMIYAH DAN KEMBALI KEMAZHAB SUNI.
  .
  1. SEMUA SAHABAT ADALAH ADIL, DAN PALING TAAT KEPADA ALLAH DAN RASULNYA (bertentangan dengan Al-quran dan hadist shahih)
  .
  2. SEMUA SAHABAT MASUK SURGA TANPA SINGGAH KENERAKA DAN SEMUA IJTIHAD SAHABAT DIRIDHOI OLEH ALLAH SWT, JIKA BENAR DAPAT 2 (DUA) PAHALA DAN JIKA SALAH DAPAT 1 (SATU ) PAHALA. (bertentangan dengan Al-quran dan hadist shahih)
  .
  3. MENCELA ATAU MELAKNAT SALAH SATU SAHABAT MAKA IA SEORANG SYIAH RAFIDAH DAN KELUAR DARI AGAMA ISLAM ALIAS NON MUSLIM ALIAS KAFIR (bertentangan dengan hadist shahih)
  .
  4. KITAB BUKHARI-MUSLIM ADALAH KITAB TERSHAHIH DIDUNIA SETELAH AL-QURAN (bertentangan dengan hadist shahih)
  .
  5. SELAIN PARA NABI DAN RASUL TIDAK ADA MANUSIA YG MAKSUM ATAU SUCI (bertentangan dengan Al-quran dan hadist shahih)
  .
  6. MEYAKINI TIDAK ADA WASIAT NABI SAW UNTUK MENGANGKAT IMAM ALI AS SEBAGAI PEMIMPIN ATAU KHALIFAH UMAT ISLAM SETELAH NABI SAW WAFAT (bertentangan dengan hadist shahih)
  .
  7. KETIGA KHALIFAH YAITU ABU BAKAR, UMAR DAN USMAN ADALAH KHALIFAH YG SAH BERDASARKAN SYARIAT ISLAM DAN PILIHAN SELURUH KAUM MUSLIMIN PADA SAAT ITU (bertentangan dengan hadist shahih)
  .
  8. ABU BAKAR ADALAH MANUSIA TERBAIK SETELAH NABI SAW (bertentangan dengan hadist shahih)
  .
  9. KEDUDUKAN AHLUL BAIT NABI SAW (IMAM ALI AS, SAYYIDAH FATIMAH AS, IMAM HASAN AS, IMAM HUSEIN AS ) DIBAWAH ABU BAKAR RA, UMAR RA DAN USMAN RA (bertentangan dengan Al-quran dan hadist shahih)
  .
  10. BERPEDOMAN PADA HADIST YG BERPEGANG PADA AL-QURAN DAN SUNAH NABI SAW (baca:hadist dhoif) dan MENGINGKARI HADIST SHAHIH MUTAWATIR untuk berpegang PADA AL-QURQAN DAN ITTRAH AHLUL BAITKU (bertentangan dengan hadist shahih)
  .
  Silahkan ANDA buktikan 10 (SEPULUH) PAHAM SESAT SUNI DAN SALAFI-WAHABI diatas BENAR ADANYA dan berdasarkan dalil shahih jika kaum suni dan salafi-wahabi tak mau disebut MEMPUNYAI PAHAM DAN DOKTRIN YG SESAT/MENYIMPANG DARI AL-QURAN DAN HADIST SHAHIH.
  .
  DAN TOLONG FOKUS DGN 10 POINT DIATAS. DAN TAK USAH ANTUM MENGARANG2 CERITA YG TAK ADA HUBUNGANNYA DGN 10 PERTANYAAN ANA DIATAS.PAHAM !!!!
  .
  SAMPAI KAPANPUN SALAFI-WAHABI DAN SUNI TAK AKAN MAMPU MEMBUKTIKAN 10 (sepuluh ) point diatas adalah suatu doktrin yg berdasarkan dalil shahih.BAIK DARI AL-QURAN DAN HADIST SHAHIH
  SEKALI LAGI ANDA BUKTIKAN 10 PAHAM SESAT DAN MENYESATKAN SUNI DAN WAHABI BERDASARKAN DALIL SHAHIH BERUPA AL-QURAN DAN HADIST SHAHIH (BACA: Sekalipun hadist shahih disisi suni dan hadist tersebut tidak bertentangan dengan dalil diatasnya yaitu al-quran).
  .
  kalo cuma membantah dengan asumsi basi…mulut kotor , sumpah serapah, gambar editan dan bahasa kebun binatang untuk mengalihkan ketdakmampuan anda wahai suni dan wahabi, maka dengan berat hati saya katakan “jangankan anda, anak yang tak terdidik atau preman terminal juga mampu melakukannya.
  jika hal itu anda lakukan selain akan menjatuhkan mazhab anda suni dan wahabi juga akan memperlihatkan hujjah kaum suni dan wahabi hanya seujung kuku. alias tak berkwalitas….alias mazhab abal-abal yang suka mencaci dan penyebar fitnah
  .
  KALO MEMANG WAHABI DAN SUNI ADALAH MAZHAB YANG PALING BENAR DALAM ISLAM LALU MENGAPA KALIAN KEWALAHAN DALAM MEMBANTAH DOKTRIN-DOKTRIN DIATAS ??
  .
  ALLAH SWT BERFIRMAN :MEREKA TULI, BISU DAN BUTA MAKA TIDAKLAH MEREKA AKAN KEMBALI (KE JALAN YANG BENAR), (QS AL-BAQARAH 18)

  1. silahkan bertahan dgn aqidah syiah anda, silahkan anda sebarkan paham anda kepada anak cucu anda… karena itu sdh jadi keyakinan anda.
   saya sendiri orang yg sangat awam dgn islam. tapi saya juga tau mana yg benar mana yg kurang benar.
   hal mendasar yg saya pegang teguh… islam adalah agama rahmatan lilalamiin, terjaga… begitu jg dgn kitab nya alquran. dan allah sendiri yg telah menjamin kesucian itu.
   islam tidak mencela, menghujat, mengkafirkan… tapi syiah dr aqidah awal syahadat sdh mencela menghujat bahkan mengkafirkan para sahabat dan khalifah, apa itu ajaran islam??
   sedangkan islam atau yg biasa di sebut sunni tidak pernah menghujat mengkafirkan para khalifah para imam syiah, kami jg meridhai mereka adalah hamba yg alim.

   islam tidak mengajarkan pemujaan kepada sesama manusia secara berlebih tapi syiah begitu memuja para imam mereka bahkan menganggap mereka maksum dr segalanya melebihi para nabi… lantas para imam syiah suka dgn hal demikian, di puja2 kaum nya??

   berpeganglah keyakinan kita semua dari hati terdalam, seperti apa keyakinan kita, apakah layak kita pertanggungjawabkan kelak… renungi salam2 saudara umat muslim, insyaallah kita akan mendapat pencerahan dari allah. tidak perlu membuat pembelaan dr dalil2 yg masing2 diyakini… itu tak akan ada habis nya

   tobat lah satu2 nya jalan menuju ridha allah yg esa.

  2. @jalan ahlul bait, aduh gak usah mengajukan 10 point itu di atas, kmu cuman tulis keterangan “bertentangan dgn alquran dan hadist” hadist mana dulu? alquran ayat mana dlu?? wong hadist syiah itu beda dgn hadist suni. quran juga kalian gk percya isinya..

  3. ALLAH SWT BERFIRMAN :MEREKA TULI, BISU DAN BUTA MAKA TIDAKLAH MEREKA AKAN KEMBALI (KE JALAN YANG BENAR), (QS AL-BAQARAH 18)

   APA ITU TIDAK BERLAKU JUGA BUAT ANDA???????
   Mari kita tholib pada apa-apa yang betul-betul dibawa nabi……….

   HADIST SHAHIH……….?????

   Lha wong kitab rujukannya saja beda………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Sekarang dibalik :

   Buktikan YANG 10 DIATAS ……….PASTI BENAR…..!!!!!!!!!!!!!!!!

  4. Hai saudaraku dari penjelasan di atas rukun iman suni ada 6 jadi belum ada rukun iman percaya pada suni ataupun syiah jadi pribadi saya milih islam yg g beda beda in syiah maupun suni. Oke..
   Tiru dong iblis g ad perbedaan kalo mau menghancurkan manusia..
   Masa kita kalah ma iblis..
   Kita tu anak yg disayang sm Allah SWT Iblis ja diusir gara2 ngusilin mbah buyut adam..
   Salam damai..

  5. Syi’ah Mencela Sahabat Nabi ?? Syi’ah Hina Sahabat Nabi ?? Syi’ah Mencaci Sahabat Nabi ?? Syi’ah mengkafirkan para Sahabat ??
   Yg mengatakan sebagian sahabat itu ingkar, lari dari medan perang, meninggalkan rasulullah sedang khutbah jumat dan mereka keluar mengejar pedagag makanan, sahabat yg mengancam mengawini istri nabi saw. dll. ITU SEMUA ALLAH YG MENGATAKANNYA. KALO ANTUM TIDAK PERCAYA SILAHKAN SURAT DAN AYAT YG SAYA KEMUKAKAN ANTUM CEK BENAR APA SALAH.

   ADA YANG MENINGGALKAN NABI KETIKA SEDANG KHOTBAH JUM’AT, HANYA UNTUK MELIHAT PERNIAGAAN DAN PERMAINAN.

   Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: “Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan”, dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezeki. (Al Jumuah : 11)

   sangat kasiahan melihat keyakinan yg telah didoktrin oleh salafi-wahabi yang mengatakan bahwa semua sahabat baik, jujur, adil dan sebanding. INI ADALAH PENDAPAT YG MENYIMPANG DARI KEBENARAN. BAIK ITU DARI HADIST SHOHIH MAUPUN AYAT-AYAT AL-QURAN.

 4. Alhamdulillah…dulunya gak ngerti apa itu syiah.skrng uda ngerti ternyata memng sangat menyesatkan isalm…perlu dileyapkan memng dri NKRI.pantas aj pemerintah Ahlusunna gak terima.
  Saya imbau kepada kaum syiah.segeralah kalian bertaubat seblum Allah mengazab kalian….

 5. Apalah yg kalian ributkan ni ,
  Yg satu Syiah yg satunya lagi Suni yg satu nya lagi entahlah ,
  Dan yg paling bikin heran , DISINI SEMUA ISINYA ORANG ORANG MUSLIM Tapi kok saling mengkafirkan.

  Tengok tu Orang2 Komunis & Kapitalis Barat US beserta sekutunya , pada ketawa terbahak bahak sambil membagikan senjata pemusnah kpd kita ini.

  Pada intinya Saya org Muslim , Saya Cinta Allah Swt , Alqur an & Nabi Rasulnya.
  ALLAHU AKBAR !!!!!!

  1. Syiah meyakinan imamah merupakan bagian dari aqidah (rukun iman). Bahwa seseorang harus meyakini Ahlul Bait dan/ atau 12 imam merupakan maksum (bebas dari dosa), mampu melihat masa depan, dsb. Sementara, sebaliknya, Sunni (Ahlussunnah wal jamaah) tidak meyakini hal tersebut.

   Tanpa harus berdebat panjang.. cukup dengan definisi tersebut. Tidak mungkin seorang Syiah, meyakini bahwa seorang Sunni memiliki aqidah yang benar. Demikian pula sebaliknya, seorang Sunni yang jujur dan memahami aqidahnya, tidak mungkin mengatakan bahwa yang diyakini oleh seorang Syiah adalah tepat.

   Memang perbedaan tersebut bukanlah menjadi alasan untuk saling menyerang. Namun, yang dapat diketengahkan adalah toleransi antar umat beragama, bukan ukhuwah islamiyah. Buktinya, diskusi-diskusi mengenai hal fiqih yang menghadirkan pembicara Syiah dan Sunni, misalkan pembicaraan mengenai haram/ halalnya Nikah Mut’ah, waktu berbuka puasa, perlu/ tidaknya penggunaan turbah untuk sujud, boleh/tidaknya menjama’ shalat tanpa alasan khusus, dll.. tidak mungkin menemukan titik temu, karena memang dari dasar aqidahnya sudah berbeda.

   Cukup sudah meng-kabur-kan perbedaan antara Sunni dan Syiah, dengan mengatakan bahwa Sunni dan Syiah sama saja, atau hanya berbeda mahdzab. Marilah kita pahami aqidah masing-masing, dan jujur dengan diri sendiri.

 6. menurut saya syiah adalah tipu daya dari kaum yahudi yang ingin mempecah belah agama islam.dalam alquran di jelaskan bahwa dajjal adalah seberat”nya fitnah bagi kaum muslim.dan dijelas kan bahwa dajjal tidak bisa masuk kota madinah karena di 7 jalan utama kota madinah akan di jaga oleh 14 malaikat. manamungkin dajjal bisa membangkitkan rasulullah SAW ,masuk kota saja tidak sanggup. sadarlah saudaraku ,bertaubatlah.

 7. Menurut pandangan saya ini bukan peperangan antar islam tapi… antara kafir dan islam sebab… sejak dulu yang membenci islam adalah orang orang kafir dan juga yahudi. Mereka menyebarkan profaganda untuk mengelabuhi umat islam.. sama seperti dajal. Yaitu surga dajal adalah neraka dan neraka dajal adalah surga..

  Wassalam

  1. @desainavirrss setuju, berarti islam yg sebenarnya islam tidak menyebarkan kebencian. Jika dimulai dengan menjadi islam sudah mengucapkan kalimat kebencian berarti apakah itu islam?heuheuheu

 8. Assalamualaikum
  Dahulu ada kafir yahudi masuk islam, dalam hatinya ia ingin mengobok obok islam, Masuklah dia kedalam islam dan mulai menyebarkan fitnah fitnah bahwa si fulan begini begitu, dan mengharuskan perayaan perayaan kelahiran para sahabat. Karena itu dahulu Yahudi sangat mengagungkan imam imam mereka dan terlalu berlebihan bagi tuhan mereka.
  Contohnya Nabi Isa, yang sangat diagungkan bagi orang Nasrani, sampai dirayakan hari kelahiran dan kematiannya.
  Sebuah riwayat Hadis SHAHIH
  Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda,
  ﻣَﻦْ ﺗَﺸَﺒَّﻪَ ﺑِﻘَﻮْﻡٍ ﻓَﻬُﻮَ ﻣِﻨْﻬُﻢْ
  “Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka.” (HR. Abu Dawud, Al-Libas, 3512. Al-Albany berkata dalam Shahih Abu Dawud, Hasan Shahih no. 3401)

  Dari Ibnu Abbas, dia mendengar Umar berkata di atas mimbar, “ Saya mendengar Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Janganlah kalian terlalu berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan kepada Isa bin Maryam, sesunggunhya aku hanyalah seorang hamba Allah maka katakanlah hamba Allah dan RasulNya” HR Al-Bukhari no 3445, 6830
  dan Rasulullah SAW berkata ” Aku hanyalah seorang hamba Allah “

 9. Yang jelas seorang Muslim yang sejati , hanya meyakini :
  1. Allah SWT hanya Satu dan gambaran tentang Allah SWT bisa di baca pada Surah Al Ichlas.
  2. Nabi Terakhir adalah Nabi Muhammad SAW dan tidak ada Nabi sesudahnya. Artinya Manusia yang Maksum yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW dan tidak ada Manusia yang Maksum sesudahnya.
  3. Al Quran tidak akan bisa dirubah oleh Tangan Manusia siapapun , karena Ini yang menjamin adalah Allah SWT.
  4. Semua Sahabat Nabi adalah Manusia yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW , dan Mereka adalah Manusia yang Iman nya sangat Kuat karena selalu mendapat Bimbingan dari Nabi Muhammad SAW.
  Jadi tidak Masuk akal kalau Ada Sahabat Nabi sampai meng KAFIR kan Sahabat lainnya.
  5. Hadits Shahih yang Mutawatir lah yang wajib diikuti supaya kita umat Islam tidak salah pedoman sesudah AL Quran.
  Marilah kita selalu berdoa dan minta Ampun kepada Allah SWT agar kita selalu dibimbing ke Jalan Yang Benar ( Sirotol Mustaqiem ).sehingga Selamat Dunia dan Akhirat..

 10. Didalam Roma 12 : 17 – 19
  Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan; lakukanlah apa yang baik bagi semua orang!
  Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang!
  Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis: Pembalasan itu adalah hak-Ku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan.

  Jangan menghakimi & menuduh orang lain kafir.

  Yohanes 8 : 7
  Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada-Nya(Yesus), Iapun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka: “Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu.” (perempuan pezina)
  Dan semua orang bubar, karna tak satupun merasa tak berdosa.

  Hukum utama dalam Taurat
  Matius 22 : 35 – 40
  dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia:
  “Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?”
  Jawab Yesus kepadanya: “Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
  Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
  Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
  Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.”

  Setiap orang yang mangaku mengasihi Allah, tapi membenci orang lain adalah Pembohong.

  iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar = kasih.
  1Korintus 13 : 2-13
  2-Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan; dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna.
  13-Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih.

  1. kalo ambil dari alkitab tulisan merah aja (tulisan asli yesus), tinta hitam mah sudah pasti kontradiksi, interpolasi, maaf tapi itu fakta & berdasarkan ahli kitab sendiri … peace

 11. Simaklah apa yg dikatakan Yesus tentang diriNya sendiri :
  Yohanes 8
  1. tetapi Yesus pergi ke bukit Zaitun.
  2. Pagi-pagi benar Ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepada-Nya. Ia duduk dan mengajar mereka.
  3. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada-Nya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zinah.
  4. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus: “Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zinah.
  5. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapat-Mu tentang hal itu?”
  6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan-Nya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jari-Nya di tanah.
  7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada-Nya, Iapun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka: “Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu.”
  8. Lalu Ia membungkuk pula dan menulis di tanah.
  9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya.
  10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya: “Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?”
  11. Jawabnya: “Tidak ada, Tuhan.” Lalu kata Yesus: “Akupun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang.”
  12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, kata-Nya: “Akulah terang dunia; barangsiapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup.”
  13. Kata orang-orang Farisi kepada-Nya: “Engkau bersaksi tentang diri-Mu, kesaksian-Mu tidak benar.”
  14. Jawab Yesus kepada mereka, kata-Nya: “Biarpun Aku bersaksi tentang diri-Ku sendiri, namun kesaksian-Ku itu benar, sebab Aku tahu, dari mana Aku datang dan ke mana Aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu, dari mana Aku datang dan ke mana Aku pergi.
  15. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, Aku tidak menghakimi seorangpun,
  16. dan jikalau Aku menghakimi, maka penghakiman-Ku itu benar, sebab Aku tidak seorang diri, tetapi Aku bersama dengan Dia yang mengutus Aku.
  17. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis, bahwa kesaksian dua orang adalah sah;
  18. Akulah yang bersaksi tentang diri-Ku sendiri, dan juga Bapa, yang mengutus Aku, bersaksi tentang Aku.”

  ( Berkali kali Yesus mengatakan bahwa Dia tidak seorang diri, Bapa selalu menyertainya / sehati dgn Bapa, dan Bapa yg mengutus Dia, dan Bapa mengijinkan / memuliakan Dia, sebagai Anak yang paling dikasihiNya. Semua manusia baik, yg tdk dikuasai oleh roh jahat, melainkan oleh Roh Kudus, adalah anak-2Nya, dan boleh memanggilnya Bapa, perbedaanya adalah : kalau Yesus, murni berasal dari Surga, karna Dia dikandung oleh perawan Maria, sedangkan manusia yg baik berasal dari dunia, tetapi dapat mendapat karunia roh kudus, oleh karena KasihNya, melalui penebusan darah Yesus, “Sang Mesias” yg telah dijanjikanNya. )

  19. Maka kata mereka kepada-Nya: “Di manakah Bapa-Mu?” Jawab Yesus: “Baik Aku, maupun Bapa-Ku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal Aku (Sang Mesias), kamu mengenal juga Bapa-Ku.”

  20. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu Ia mengajar di dalam Bait Allah. Dan tidak seorangpun yang menangkap Dia, karena saat-Nya belum tiba.
  21. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak: “Aku akan pergi dan kamu akan mencari Aku tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang.”
  22. Maka kata orang-orang Yahudi itu: “Apakah Ia mau bunuh diri dan karena itu dikatakan-Nya: Ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang?”

  23. Lalu Ia berkata kepada mereka: “Kamu berasal dari bawah, Aku dari atas; kamu dari dunia ini, Aku bukan dari dunia ini.
  24. Karena itu tadi Aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu; sebab jikalau kamu tidak percaya, bahwa Akulah Dia (Sang Mesias itu), kamu akan mati dalam dosamu.”

  25. Maka kata mereka kepada-Nya: “Siapakah Engkau?” Jawab Yesus kepada mereka: “Apakah gunanya lagi Aku berbicara dengan kamu?
  26. Banyak yang harus Kukatakan dan Kuhakimi tentang kamu; akan tetapi Dia, yang mengutus Aku, adalah benar, dan apa yang Kudengar dari pada-Nya, itu yang Kukatakan kepada dunia.”

  27. Mereka tidak mengerti, bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa.
  28. Maka kata Yesus: “Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu, bahwa Akulah Dia (Sang Mesias), dan bahwa Aku tidak berbuat apa-apa dari diri-Ku sendiri, tetapi Aku berbicara tentang hal-hal, sebagaimana diajarkan Bapa kepada-Ku.
  29. Dan Ia, yang telah mengutus Aku, Ia menyertai Aku. Ia tidak membiarkan Aku sendiri, sebab Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada-Nya.”

  30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepada-Nya.
  31. Maka kata-Nya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada-Nya: “Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku
  32. dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.”

  33. Jawab mereka: “Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana Engkau dapat berkata: Kamu akan merdeka?”

  34. Kata Yesus kepada mereka: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa, adalah hamba dosa.
  35. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah.
  36. Jadi apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka.” (merdeka dari dosa / hamba Iblis)

  ( Kristen percaya bahwa Yesus itulah Mesias = Pembebas / Penyelamat, yg pernah dijanjikan / di nubuatkan melalui Nabi-2 Israel, tetapi orang Israel sampai saat ini malah membenci / mengutuki Yesus, tetapi Yesus memerintahkan umatNya utk selalu mengasihi / memberkati Israel )

  37. “Aku tahu, bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh Aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu.

  38. Apa yang Kulihat pada Bapa, itulah yang Kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu.(iblis)”

  39. Jawab mereka kepada-Nya: “Bapa kami ialah Abraham.”
  Kata Yesus kepada mereka: “Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham.
  40. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh Aku; Aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang Kudengar dari Allah; pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham.
  41. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri.(Iblis)”
  Jawab mereka: “Kami tidak dilahirkan dari zinah. Bapa kami satu, yaitu Allah.”

  42. Kata Yesus kepada mereka: “Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi Aku, sebab Aku keluar dan datang dari Allah. Dan Aku datang bukan atas kehendak-Ku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus Aku.

  43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasa-Ku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku.
  44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta.

  45. Tetapi karena Aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepada-Ku.
  46. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa Aku berbuat dosa? Apabila Aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepada-Ku?

  47. Barangsiapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah; itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah.”
  48. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus: “Bukankah benar kalau kami katakan bahwa Engkau orang Samaria dan kerasukan setan?”
  49. Jawab Yesus: “Aku tidak kerasukan setan, tetapi Aku menghormati Bapa-Ku dan kamu tidak menghormati Aku.
  50. Tetapi Aku tidak mencari hormat bagi-Ku: ada Satu yang mencarinya dan Dia juga yang menghakimi.
  51. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya.”
  52. Kata orang-orang Yahudi kepada-Nya: “Sekarang kami tahu, bahwa Engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi, namun Engkau berkata: Barangsiapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya.
  53. Adakah Engkau lebih besar dari pada bapa kita Abraham, yang telah mati! Nabi-nabipun telah mati; dengan siapakah Engkau samakan diri-Mu?”
  54. Jawab Yesus: “Jikalau Aku memuliakan diri-Ku sendiri, maka kemuliaan-Ku itu sedikitpun tidak ada artinya. Bapa-Kulah yang memuliakan Aku,
  tentang siapa kamu berkata: Dia adalah Allah kami,
  55. padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi Aku mengenal Dia. Dan jika Aku berkata: Aku tidak mengenal Dia, maka Aku adalah pendusta, sama seperti kamu, tetapi Aku mengenal Dia dan Aku menuruti firman-Nya.
  56. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hari-Ku dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita.”
  57. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada-Nya: “Umur-Mu belum sampai lima puluh tahun dan Engkau telah melihat Abraham?”
  58. Kata Yesus kepada mereka: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada.” (Yesus & Bapa telah ada sebelum Abraham)
  59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia; tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan Bait Allah.

  Kesimpulan dari penulis :
  Apakah Yesus Kristus adalah Allah ? Apakah Allah, Yesus Kristus & Roh Kudus adalah satu.

  Jawaban saya :
  Saya percaya bahwa Yesus Kristus is “The Son of God.” He is my Mesiah. Karna hanya Anak yg punya kuasa untuk memerdekakan kita dari dosa.

  Kalau anak ayam = ayam, anak gajah = gajah, maka Anak Allah = Allah.
  Manusia boleh bilang bahwa Allah itu tidak beranak, pertanyaan saya : darimana mereka tau akan hal itu ??? Bagi Allah tak ada yang mustahil, bukan ?

  Menurut saya, ketakutan dianggap Heretical / pagan / polytheistic / kafir, inilah salah satunya yang membuat agama Kristen di Roma (kaisar Constantin) pada saat itu sedikit khawatir, sehingga mendorong lahirnya “Trinity Doctrine” Karna di dalam Taurat yg diyakini oleh Jewish & Muslim, jelas dikatakan oleh Allah sendiri : “Jangan ada Allah lain dihadapanKU.”
  Orang Kristen tidak ingin dianggap menyembah lebih dari satu Allah, karna mereka juga percaya kepada Taurat.

  Kedua, karena Yesus mengajar untuk berdoa kepada Bapa, seperti Dia sendiri juga berdoa kepada Bapa di taman Gethsemane, dan pengakuan Yesus bahwa pekerjaanNya di dunia ini adalah melakukan kehendak Bapa yg telah mengutusnya, jadi sudah jelas bahwa Allah Bapa, Yesus & Roh Kudus tidaklah satu.
  Yesus sangat tau hati Bapa, seperti kita juga harus tau hati Yesus.
  Kita harus tinggal di dalam Yesus & Yesus didalam Bapa, dan itu bukan berarti kita & Yesus adalah sama / satu bukan ??
  Peace !

  1. maaf, tapi hanya tinta merah saja yg asli tulisan yesus, tinta hitam interpolasi, kontradiksi, diakui sendiri oleh ahli kitab dunia …
   jadi baiknya hanya tulisan yesus saja yg dijadikan pedoman … peace

  2. @ ron arifin Katakanlah: “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia”. (QS. Al-Ikhlas : 1-4) .. udah ada di kitab al-quran bahwa allah swt tidak beranak tidak pula diperanakan..dan al-quran sudah dijanjikan allah swt agar dijaga keasliannya.
   Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur’an dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.” (Al-Hijr: 9)..dan dalam ajaran islam kitab juga wajib mengimani kitab-kitab sebelumnya yaitu injil,taurat,zabur .. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.” (QS. An-Nisaa’: 136) .. namun kitab al-quran lebih istimewa untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya yg sudah diubah oleh manusia..Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur’an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka.” (An-Nahl: 44) ..

 12. Salam Sejahtera kepada Bpk. H. Fadhil,
  Saya tdk tau mengapa tiba-2 saya bisa membaca artikel ini, tapi saya percaya semua ini tidak kebetulan terjadi. Semoga Allah semakin memberkati Bpk & keluarga, dan memakai bpk lebih lagi utk menjadi Imam yang besar, sehingga tercipta kerukunan antar seluruh umat di muka bumi ini. Amin.

 13. Jika Syiah merasa benar, lalu kenapa syahadat nya berisi kebencian? Syahadat nya mendoakan seseorang untuk kekal di neraka? Sederhana nya adalah, Syiah membacakan Syahadat untuk seseorang yang ingin memeluk Islam diawali dengan kebencian dan doa untuk orang/tokoh yang mereka benci supaya mereka kekal di neraka? It doesn’t make sense..

 14. Ada 2 keluarga didalam sebuah komplek. Satu keluarga percaya bahwa mendidik anak harus dgn cara A sementara keluarga lain yakin bahwa mendidik anak adalah dgn cara B. Cara kedua keluarga adalah benar namun tdk ada yg bs menjamin kebenarannya krn hasilnya ada di masa depan. Bila salah satu keluarga menilai keluarga lain apalagi sampai terdengar oleh keluarga tsb maka pasti akan ribut.

  Jangan biasakan menghakimi kepercayaan orang lain dgn kepercayaan kita apalagi sampai bentrok. Bila Islam adalah agama damai, hendaknya kita semua sibuk membuktikan hal itu kpd sesama. Bagaimana agama lain bs menilai kebaikan yg katanya ada pada Islam bila didalamnya sendiri penuh kebencian dan penghakiman?

 15. Fokus pada persamaan, jika trus mencari perbedaan ujungny perpecahan. Kita sama” manusia, tak perlu bicara terlalu jauh.

 16. “Katakanlah: ‘Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah’. Jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: ‘Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)’. (Ali ‘Imraan: 64)

 17. Mau loe ceramihin kaya apa juga,d dunia ini pasti ada hitam dan putih,yg hitam gx bakalan habis,yg putih juga gx bakalan habis,klo udh di kasih tau y udah,gx usah bengok2,biarin aja dia bakalan mati,nanti ada perhitunganya sendiri antara amal baik dan jeleknya,antara sesat / nggak,antara benar / nggak dalam memilih agama,aliran sekte,kita lihat di akherat aja,bingung2 amat,kristen,yahudi,syiah,budha,hindu,tinggal senyum aja.

 18. PEMERINTAH RI HARUS MELARANG SYIAH ( AJARAN SYIAH ) DI INDONESIA !!!!
  RENUNGKANLAH DARI HATI YANG PALING DALAM !!!
  SYIAH ITU SESAT !!!

  1. Trus gimana? apa semua yang tidak sesuai dengan islam versi anda tidak boleh hidup? Mereka sangat yakin dengan Islam mereka dan seperti halnya anda yakin pada islam versi anda. Jika ada yang bilang Islam anda sesat dan masuk neraka dan anda harus di basmi bagaimana reaksi anda? Apakah mereka memaksakan islam versi mereka kepada anda? belajar empati. Beribadah sesuai dengan keyakinan masing2. Di indonesia yang nyembah keris pun masih boleh hidup koq.

 19. Keyakinan ibarat jalan menuju suatu tempat.. begitu pula sunni dan syiah.. terserah seperti apa caramu ibadah.. yang penting tertiblah.. Kasihan imam anda yang sudah percayai..dan anda masih perang saudara sesama muslim.. karena imam yang anda percayai itu akan menangis, menyesali dan harus bertanggung jawab ajarannya membuat penganutnya perang..

 20. Bagi Anne, tak peduli Syiah atau Sunni, yang penting menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna bagi manusia lain, “Manusia yang baik adalah manusia yang berguna bagi manusia lain”

 21. @ roh arifin : anak ayam itu pithik, anak gajah itu bledug, jadi anak Allah bukan Allah donk. Itu karena terbatasnya kosakata dlm Bhs Indonesia. Kalo Yesus anak Allah, trus Adam dan Hawa yang gak punya bapak dan ibu anaknya siapa donk ?
  Allah itu tidak beranak dan diperanakkan, tdk makan, tdk minum, tdk ngantuk, tdk tidur, tdk mati, dan tdk dapat dipersamakan dgn makhluknya.

 22. @xxxx : menggunakan logika yang sama,
  jika ayah manusia dan ibu manusia, apakah anaknya bukan manusia? klo bukan, apa donk?

  Allah itu tidak beranak dan diperanakkan, tdk makan, tdk minum, tdk ngantuk, tdk tidur, tdk mati, dan tdk dapat dipersamakan dgn makhluknya => ini pendapat manusia? apakah Allah sendiri pernah mendeklarasikan hal tersebut?
  emang manusia tahu? hanya Tuhan yang maha tahu.

  1. Allah itu tidak beranak dan diperanakan, tidak makan, tidak minum , tidak mengantuk, tidak tidur , tidak mati dan tidak bisa dipersamakan dengan mahluknya , itu bukan pendapat manusia atau umat Islam. Tapi Allah sendiri yang menjatakan dalam Al Qur’an surat al Ikhlas dan Al Baqarah ayat 255.

   Umat Islam percaya Al Qur’an dan percaya dengan firman Allah yang ada didalamnya . Jika anda bukan umat Islam tentu anda tidak akan percaya hal ini. kami pun tidak akan berdebat dengan anda . silahkan anda dengan keyakinan anda sendiri. Bagi anda keyakinan anda , bagi kami umat islam juga keyakinan kami. Mari kita hargai keyakinan masing masing. Tidak perlu diperdebatkan lagi hal ini.

 23. Inilah gambaran konflik manusia di muka bumi. Islam terpecah dan penyusup musyrik masuk menawarkan aqidah yg salah. Semoga Allah memberikan kita petunjuk-Nya.

 24. Untuk apa kita perdebatkan masalah keyakinan bung? Anda seorang nasrani, taat lah pada ajaranmu. Dan islam, tetap berpegang teguhlah pada ajaran Islam. Begitu pula lah utk kaum syiah dan sunni yg terhormat. Untuk apa kita berdebat dg sekte masing2. Gak ada habisnya. Kembalilah pada hati nurani masing2. Antum yg syiah, jgn lah mencaci kaum sunni. Dan jg sebaliknya. Islam itu agama rahmatan lil ‘alamin. Jgn dibuat susah.

 25. Syiah itu ada kemiripan dengan ajaran Yahudi, yang bersumber dari kitab Talmud’ … Berbahaya memang, ada kebencian dalam ajarannya.

  1. Apakah dalam agama anda sendiri tidak diajarkan kebencian? benci dengan kaum kafir, benci dengan kaum yahudi? Introspeksi …

 26. Kita semua adalah saudara.

  Rasulullah saw mewasiatkan kepada sahabatnya agar mereka memperlakukan orang-orang Masehi dengan penuh kebaikan, bahkan beliau menikahi Maria al-Qibthiya. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa seseorang lelaki dari Bani Salim bin Auf yang bernama al-Hasin mempunyai dua orang anak yang masih Kristen, lalu ia masuk Islam dan bertanya kepada Rasulullah saw bagaimana seandainya ia harus memaksa kedua anaknya untuk memeluk Islam sedangkan mereka berdua menolak agama lain selain agama Masehi? Kemudian Allah SWT menurunkan ayat yang berbunyi:

  “Tidak ada paksaan dalam memeluk agama (Islam).” (QS. al-Baqarah: 256)

  Ketika para utusan Najran dari kalangan kaum Masehi datang ke Madinah untuk berunding dengan Nabi, maka beliau memberi mereka setengah dari mesjidnya agar mereka dapat melaksanakan salat dengan cara mereka di dalamnya. Pada suatu hari Rasulullah saw berdiri untuk melakukan salat kepada seseorang jenazah lalu dikatakan kepadanya bahwa ia adalah jenazah Yahudi. Kemudian Rasulullah menjawab: “Bukankah ia adalah manusia.” Dalam kesempatan lain Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa yang mengganggu secara aniaya seorang Yahudi atau seorang Nasrani, maka aku akan jadi musuhnya pada hari kiamat.”

  Dikutip:
  http://www.quran.al-shia.org/id/qesseh-quran/26.htm

  Teroris atas nama agama adalah musuh kita bersama.
  Semua agama mengajarkan cinta & kasih.

  Islam terbagi syiah dan sunni, berperang, pun karena oknum manusia.
  Andaikan ada cinta & kasih dalam diri mereka,
  Cinta kepada allah sepenuh hati dan mencintai sesama manusia tanpa pandang suku agama ras…
  Damailah islam, damailah dunia ini.

 27. PARA PEMBACA BUDIMANA, SEMOGA ARTIKEL INI TIDAK MENJADI PEMECAH BELAH UMAT MANUSIA. JELAS SUDAH ISLAM ITU SANGAT TOLERANSI antar AGAMA. JANGANKAN sesama UMAT MUSLIM, BERBEDA AKIDAH SAJA DIPERSILAHKAN. UNTUK ITU SEHARUSNYA PENGIKUT SUNI ATAUPUN PENGIKUT SYIAH seHARUSNYA SALING MENGHORMATI. JANGAN SEKALI-KALI “mempelajari ajaran pengikut yang lain hanya untuk menghukumi”. ARTINYA “kita mempelajari aliran dari yang bukan aliran kita” misal kaum suni mempelajari APA ITU SYIAH, ataupun sebaliknya. Tapi JANGAN sekali kali kita mempelajarinya HANYA UNTUK MENGHUKUMI, MENGHUJAT, MENG-kafir-KAN. BIARLAH KITA BERJALAN DIJALAN KITA, MEREKA BERJALAN DIJALAN MEREKA. KITA TIDAK BISA MEMAKSAKAN AKIDAH KITA KEPADA ORANG LIAN, ATAU SEBALIKNYA. SELEBIH DARI ITU, ini lah kenyataan nya. Islam terpecah belah hinga bermacam2. Memang SANGAT SANGAT BENAR, itu sudah di jelaskan dari 1,4 Abat yang lalu. YANG ARTINYA ini semua tanda akhir zaman. KITA BERADA DI UJUNG ZAMAN KAWAN, seharusnya kita lebih peduli akan akidah kita, lebih mendalami akidah kita, lebih jelas merealitakan akidah kita. BUKAN SEBALIKNYA, kita berbondong-bondong mempelajari ALIRAN yang tak sepaham dengan akidah kita hanya untuk menyatakan KEkafirAN orang lain. tapi, SEBALIKNYA kita malah lalai, lupa bahkan tidak menjalankan AKIDAH KITA sendiri, YANG sudah tentu kita anggap akidah ini akidah yang PALING benar.

 28. UNTUK PARA SAUDARA , JANGAN TERPECAH KARNA PERBEDAAN
  BUKANKAH KITA SESAMA ISLAM, NABI MUHAMMAD SAW JUGA UDAH BILANG KAN, JIKA DIAKHIR ZAMAN ISLAM AKAN TERPECAH, YANG NAMANYA BEDA AKIDAH DAN PEMAHAMAN,PERCUMA SAUDARA RIBUT SAMPE URAT PUTUS, MARI KITA UTAMAKAN ISLAM, “YANG SAMA MENJADI PENYATU, YANG BEDA MARI SALING MENGHARGAI” MAAF JIKA SAYA SALAH BICARA, SAYA ORANG AWAM TENTANG ISLAM,TAPI BERTENGKAR ANTAR SAUDARA ITU TETAP DOSA…

 29. @heri, apakah anda msh mau membela org” yg membuang AlQuran, pencela para sahabat nabi yg telah dijanjikan surga seperti yg tlh nabi Muhammad SAW smpaikan, mencela istri” nabi, org” yg brlebihan pada sahabat Ali R.A, org” tukang munafik, serta org” yg mengkafirkan umat islam yg tidak sejalan dalam pemikiran mereka? Jikapun masih dianggap islam, syi’ah itu sesat, dan harus ditinggalkan.
  Tahukah anda??? Kalo bkn krn nikah mut’ah (yg berdasatlrkn tatacara mereka justru menjadi zinah) maka syi’ah tidak laku di muka bumi ini. Konyolnya, pr pemuka agama syi’ah pgn mut’ah sm anak org, anaknya sendiri gk boleh dimut’ah. Blm lagi ritual menyakiti badan, sekalian aja bunuh diri. Syi’ah bloon

 30. Saya adalah orang awam yang berusaha mencari tau akan hal ini.
  Sekarang lupa kan sejenak mengenai perbedaan agama. Sembahlah Tuhan alam semesta ini. Jika di atas ada kawan kawan kita yang turut menyangkut paukan ajaran Nasrani dalam komentar ini. Lupakan sejenak siapa nama Tuhan, entah Allah, Yesus, Dewa, dan lain lain. Lupakan sejenak nama nama agama.
  Pada zaman para nabi sebelum Muhammad, sebelum Isa putra Maryam, tentu tidak ada Islam Sunni, Islam Syiah, Kristen Katholik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, Konghuchu, dll. Maka para nabi berdoa buka menyebut nama Tuhan. Bukan Allah, bukan Yesus, bukan pula Dewa. Mereka berkata ketika berdoa “WAHAI TUHANKU, TUHAN SEMESTA ALAM, PENCIPTA LANGIT DAN BUMI”. Siapa pun Dia(tuhan), tugas kita adalah menyembahnya karena kita adalah ciptaannya.

  Yg mau ngobrol mengenai pendapat saya ini silahkan add id line saya : hasanashsidiqi

 31. Assalamu’alaikum wr.wb

  Trimakasih atas penjelasan bpk. H.Fadhil
  Pada intinya sekarang sudah jelas,
  Bahwa ajaran syiah itu murni ajaran islam yg menyimpang dari Al-Qur’annul karim

  Dan yg dijelaskan Bpk. H.Fadhil dsni itu tntang perbedaan ajaran sunni dgn syiah,
  Bukan perbedaan siapa Tuhan kita

 32. Syiah itu ajaran sesat, nabi tidak mengajarkan kita saling mencaci maki , bagi yg syiah, tolong hormati kami pengikut Nabi, kami pun menghormati kalian para syiah, semoga allah membuka pintu hati kepada kalian semua Aminn

 33. Info yang sangat berguna dan menambah pengetahuan saya yg terbatas, alangkah baiknya jika informasi yg bermanfaat ini dapat disampaikan dengan gaya bahasa yg netral, tidak memihak, tidak memojokkan pihak tertentu yg diperbandingkan untuk meminimalisir komentar negatif yang hanya akan mempermalukan umat Islam sendiri.

 34. Terima kasih sudah memberikan penjelasan, jadi sedikit memahami.
  bagi yang berbeda agama (non muslim) tidak usah lah kita saling ribut, atau mencaci, mending kita saling menghormati satu sama lain apa lagi yang muslim, kan dalam surat Al Kafirun ayat 6 yang artinya “untukmulah agamamu dan untukulah agamaku”. Mending kita menjalani keyakinan kita masing-masing dengan sebaik baiknya.

 35. Islam ya Islam, tetap Islam. Orangnya ya Muslim. Rasul terakhir ya muhammad saw. Pedoman pada Qur’an & hadis. Tawakal pd Allah swt. Gak ada Syiah, atau Sunni. Yg saya ikuti ajaran Rasulullah saw. emgnya Rasulullah saw Islam Sunni atau Islam Syiah?

 36. untuk jalan ahlul bait yg comment tgl November 10, 2015 at 9:39 pm

  ente ane baca selalu menuliskan (bertentangan dengan Al-quran dan hadist shahih)

  coba sebutin Surat mana ayat berapa hadits siapa.. biar tak baca satu2..
  kalo emang bener yg ente bilangin gw masuk syiah dah..

  tapi kalo dah ane baca ane pahami ente yang nyimpang.. ane kasian aja sama ente..
  gw tunggu yak.. 😀

 37. Kalo dipikir2… semua yang disampaikan ajaran syiah merupakan kebalikan dari akidah Islam….
  Syiah itu seperti Dazzal / atau lebih tepatnya aliran yang bakal melahirkan dazzal…

  sebagai umat muslim harus berhati2…

 38. Tolong berikan saya satu kitab ajaran agama yang tidak ada mengajarkan KEBENCIAN terhadap sesama manusia …

 39. Wes, ga usah ribut.. Klo mau debat di forum resmi. Percuma debat disini, apalagi sampai komen panjang.. Ga kira dibaca. Ok sip,

 40. Syi’ah aneh Padahal Rasulullah menyayangi Abu bakar&Umar Malahan Golongan ini membencinya
  Sungguh Salah besar Apabila mengira Syiah Itu bagian dari Islam

 41. Ketahuilah sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah Syiah.

  وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ

  Dan Sesungguhnya Syi’ahnya (nuh) adalah Ibrahim. As-safat 83

 42. Kembali ke yang SATU adanya.
  Baik sunni maupun syiah belum ada semasa nabi muhammad rasul dan hambaNYA

 43. Subhanallah, Maha Suci Allah SWT salawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW.
  seperti nubuat dalam Al Quran dan sunnah Rasul,

 44. Terimakasih atas infonya….. saya tau sekarang seperti apa syiah……. Saya bertambah keyakinan dengan Islam saya, Islam lurus berdasarkan Al Qur’an aja, tanpa ada merendahkan para sahabat nabi yg terlah membantu Nabi Muhammad meyampaikan Agama Allah….

 45. Sudahlah, tidak usah mencari cari lerbedaan.. knp kalian senang sekali di adu domba.. buat keputusan paling bijak adalah kita sama2 menyembah Allah dan mengakui Muhammad sebagai Rassul Allah.. . Biar Allah nanti yg menentukan siapa yg ibadahnya di terima. Jangan termakan fitnah dajjal

  1. Saya mau tanya,
   Jujur saya orang awam.
   Benarkah rukun iman dan rukun islam syiah seperti yang tertulis dalam artikel ini? Buat penganut syi’ah tolong dijawab “ya” atau “tidak”. dan berikan alasannya. Terimakasih.

 46. Alhamdulilah, jadi tau perbedaannya.. Semoga Indonesia tidak perlu berpecah dan berperang seperti negara² iran, irak dll mengenai perbedaan, jalani sajalah keyakinan masing² nantinya juga kembali pada Allah SWT dengan amalan masing² dan dipertanggungjawabkan sendiri² 😉

 47. BERPEGANG PADA AL -QURAN DAN AS SUNNAH TIDAK BERTENTANGAN DENGAN AL QURAN TAPI SYIAH LAH YANG BERTENTANGAN DENGAN AL QURAN KERANA TIADA PUN DALAM AL – QURAN YANG TERTULIS BERPEGANG LAH PADA IMAM WILAYAH IMAM 12 SEPERTI DAKWAAN SYIAH… PERHATIKAN 59 AN NISA… KEMBALIKAN KEPADA ALLAH DAN RASUL NYA TELAH DI SAHIHKAN OLEH AL QURAN ITU SENDIRI…..SILA BACA PENUH AYAT 59 AN NISA TERUTAMA KETIKA UMAT ISLAM BERSELISIH PENDAPAT MAKA JAWABAN NYA AYAT 59 AN NISA…. SAYA TANYA SYIAH DALAM AYAT 59 AN NISA ADAKAH TERTULIS KEMBALIKAN KEPADA 12 IMAM AHLUL BAIT DAKWAAN SYIAH ???? !!!! JAWAPAN NYA TIADA !!!! SILA BACA AYAT 59 AN NISA !!! TAATI ALLAH DAN RASUL NYA SERTA ULIL AMRI ( KEPALA PEMERINTAH )… JIKA KAMU BERSELISIH PENDAPAT MAKA SILA KEMBALIKAN KEPADA ALLAH DAN RASUL NYA !!! KENAPA TIDAK TERTULIS KEMBALIKAN KEPADA ULIL AMRI ATAU AHLUL BAIT IMAM 12 DAKWAAN SYIAH ???PERHATIKAN DARIPADA 12 IMAM AHLUL BAIT DAKWAAN SYIAH HANYA 2 SAJA YANG BERTARAF ULIL AMRI ATAU PEMEGANG KEKUASAAN IAITU SAIDINA ALI R.A DAN HASSAN R.A MANAKALA 10 LAGI IMAM !DAKWAAN SYIAH TIDAK BERTARAF ULIL AMRI MAKA… SEBA ITU LAH KEMBALIKAN KEPADA ALLAH DAN RASUL NYA IATU AL QURAN DAN AS SUNNAH… MAKA SYIAH LA BERTENTANGGAN DENGAN AYAT AL QURAN…. FIKIRIN GUNA OTAK LAIN KALI YOK !!!!! JANGAN SEMBRONO AJE !!!!! SAYA CABAR SYIAH MANA DIA AYAT AL-QURAN YG MUHKAM AGAR BERPEGANG KEPADA WILAYAH IMAM 12 ?????!!!!!!!!!!!!!!!

 48. Saya mau tanya,
  Jujur saya orang awam.
  Benarkah rukun iman dan rukun islam syiah seperti yang tertulis dalam artikel ini? Buat penganut syi’ah tolong dijawab “ya” atau “tidak”. dan berikan alasannya. Terimakasih.

 49. Matius 22 : 35 – 40
  dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia:
  “Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?”
  Jawab Yesus kepadanya: “Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.

  Yesus sendiri berkata… Allah itu Tuhanmu..

 50. Buat para sahabat muslim dan muslimah, pelajari saja sejarah atau alkisah ketika imam ali membantai para Syiah yang menyebutkan imam Ali adalah seorang Nabi bahkan sampai di Tuhan-tuhankan oleh orang-orang Syiah. Syiah itu orang atau golongan yang disebut-sebut orang Majusi atau orang-orang yang menyembah Api. karena kekesalan Umar terhadap apa yang dilakukan orang-orang atau golongan itu, Sayiddina Umar ibn Khattab memporak-porandakan wilayah mereka.. maka dari itu sampai terjadinya pembunuhan terhadap Umar ketika melaksanakan shalat subuh.. Abu Luluah yang mana sebagai pembunuh dan bagian dari dendam orang Majusi dijadikan kebanggan bagi orang syiah.. dari zaman itulah awal mulanya mereka mencoba memecah belah islam dengan fitnah dengan mengatasnamakan Islam Syiah. yang mana mereka menghina keluarga dan sahabat-sahabat Nabiullah SAW, dan sebagian keluarga dan sahabatnya dijadikan perlindungan untuk menutupi Fitnahnya yaitu orang-orang yang sicintai Rasulullah SAW, Imam Ali bin Abuthalib, Hasan dan Husein sebagai alat untuk menghancurkan islam dengan Fitnah yang padahal mereka tidak menginginkan itu. dengan bukti Ali lah yang termasuk orang yang membai’at Abu Bakar r.a dan Umar ibn Khattab r.a.. hati-hati dengan kesesatan orang-orang Majusi (Syiah) degan mengatasnamakan islam sampai saat ini, mereka memancing kaum Muslimin (laki-laki muslim) dengan menyuguhkan Wanita-wanita yang cantik berkerudung secara syar’i untuk menghasut kedalam perzinahan agar kita tersesat kedalam kehancuran Islam. dan ingat mereka bukan orang-orang ISlam tapi Majusi (Syiah).. wasallam..

 51. Asstaghfirllah….ya Allah…

  makasihh postnyaa sangatt bergunaaa…
  semogaa kita semua terhindar dari kesesatan tauhid dan agama islam kita, syiah memang menyerang Pokok dan mnyimpang ajaran Nabi Muhammad.. Astahgfirllah…

 52. Hati2 menerima info yg sepihak tentang sunni-syiah. Banyak org yg sok tahu padahal dia tidak tahu, pernyataannya penuh kebencian terhadap salah satu sekte/mazhab, pernyataannya penuh sentimen, pernyataannya dilandasi kebencian, dan fanatisme……Persetan dengan sunni-syiah, saya orang ISLAM, sunni-syiah tdk ada dlm hukum islam. Nabi Muhammad yg mulia tdk pernah mendidik sunni-syiah, tapi mendidik ISLAM…..!

 53. SELAMA ORANG ITU BER-TUHAN-KAN ALLAH YANG ESA DAN BER-NABI-KAN MUHAMMAD SEBAGAI NABI DAN RASUL TERAKHIR, KEMUDIAN MENJALANKAN SYARIAT SESUAI FIKIH YG DIANUTNYA, MAKA KITA TIDAK BERHAK MENGAKAFIRKAN, APALAGI KARENA BEDA MAZHAB. ATAU KARENA MAZHABNYA BEDA DENGAN ANDA. JANGAN MAZHAB DIJADIKAN SEGALA-GALANYA TAPI JADIKAN ISLAM SEBAGAI ALAT PEMERSATU UMMAT. ALLAH DAN RASULNYA TDK PERNAH BICARA MAZHAB, JADI MAZHAB ITU BARANG BARU, YG ALLAH DAN RASULNYA AJARKAN ADALAH ISLAM, ISLAM, ISLAAAAAAAM…….!

  1. Didalam Al Qur’an disebutkan bahwa umat Islam itu terbagi menjadi 3 kelompok yaitu kelompok orang yang beriman, munafik dan Musyrik. Didalam surat Al hujurat ayat 14 dijelaskan tidak sama orang yang baru islam dan orang beriman.

   14. Orang-orang Arab Badui itu berkata: “Kami telah beriman.” Katakanlah: “Kamu belum beriman, tapi katakanlah ‘kami telah tunduk’, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu; dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalanmu; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Al Hujurat 14)

   Setiap orang yang sudah bersahadat sudah bisa dikatakan Islam, namun Iman hanya didapat melalui berbagai ujian yang cukup berat, banyak diantara umat islam yang tidak sanggup melalui ujian itu diantaranya ada yang terpeleset menjadi orang munafik atau musyrik.

   Orang Munafik dan Musyrik itu adanya didalam tubuh Islam. Mereka tidak masuk kedalam kelompok orang kafir dan tidak pula masuk kelompok orang yang beriman. . Adanya unsur orang munafik dan orang musyrik didalam Islam itulah yang menyebabkan wajah Islam sekarang coreng moreng.

   Tentang kelompok orang munafik dan musyrik ini sangat banyak dibahas dan dijelaskan didalam al Qur’an antara lain didalam surat al Maidah, A Taubah, Al Anfal, Al A’Raaf …dst. Kelompok inilah yang jadi sandungan bagi kemajuan Islam sejak zaman Rasulullah sampai sekarang dan akhir zaman nanti.

   Tidak cukup hanya menyatakan diri sebagai umat islam, tapi jadilah orang yang beriman. Dan unutk menjadi orang yang beriman harus siap menghadapi berbagai ujian dan cobaan yang amat berat sebagaimana disebutkan didalam surat al Ankabut ayat 2-3 dan Al Baqarah 214. Mereka yang tidak tahan menempuh ujian biasanya akan terperosok menjadi orang munafik atau musyrik (walaupun penampilan dan baju mereka tetap islam, orang banyak juga mengenal mereka sebagai orang islam)

 54. Syiah itu bubarin aja, bukan masalah “ajaran masing – masing, kebabasan, yg penting islam, bla-bla-bla” jelas sesat! Ga mau kan anak cucu keturunan kita masuk ajaran dia?

 55. Assalamualaikum, hari keberkahan dan kebaikan akhirnya kita rayakan, kembali ke fitrah, hendaklah kita saling memaafkan dan memberi kebaikan kpd sesama. Meskipun kita terbagi mjd golongan2 tertentu, yang saya yakini sbg muslim adalah Islam itu satu, Allah SWT adalah Tuhanku, dan Muhammad SAW sebagai Rasul ku. Taqaballahuminna waminkum, minal aidzin wal faidzin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 H.

 56. makanya negara islam gampang banget dikadalin alias dikerjain sama bule-bule. Tiap hari kerjanya berantem melulu. Otak onta memang beda.

 57. Menarik, tetapi Artikel ini menurut saya kurang pas. Orang sunni yg menjelaskan ttg syiah. Belm ada konfirmasi dari orang syiah bahwa yg dikatakan ttg syiah di artikel ini seperti tersebut.. Salah2 jadi fitnah..

  Seharusnya setelah membaca, kita perlu konfirmasi kebenarannya.

  Artikel ini bisa berita, atau bisa hanya opini yg berkembang dari mulut ke mulut, dari artikel ke artikel aja.

  Yg baca lgsg percaya aja “Ooo gitu ya ternyata”. Emang iya begitu ?

  Ini sama dengan kita ngegosip, “eh si ustadz katanya selingkuh, sok alim, ternyata tukang selingkuh”. Dan anda yg mendengar lgsg percaya begitu aja…

  Monggo yg merasa dirinya benar2 Syiah konfirmasi disini..

  Soalnya d tempat saya ngaji yg dibahas Al Quran dan Hadist, ga pernah bahas sunni ataupun syiah.

 58. KONDISI DAN KEBERADAAN KAUM MUSLIM TAK JAUH BEDA DENGAN YANG DIALAMI OLEH KAUM AGAMA LAIN?

  MARI KITA BERIKRAR KEMBALI SEBAGAI MUSLIM TIDAK SUNNI DAN TIDAK SYIAH!!!

  Dan berjihadlah kamu (hai umat Muhammad) pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang MUSLIM dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong. ﴾SQS. Al Hajj, 22:78﴿

  Kalau ada membaca artikel ini: Apa Perbedaan Utama antara Kristen Katolik Roma dengan Kristen Protestan? dalam web.:

  http://www.suarakristen.com/blog/2015/02/22/apa-perbedaan-utama-antara-kristen-katolik-roma-dengan-kristen-protestan/

  lalu anda kaitkan dengan situasi dan kondisi kaum Muslim kita sendiri, maka dapat disimpulkan sbb.:

  Kalau dikalangan kaum Kristen muncul beberapa aliran seperti tersebut dalam artikelnya, maka dalam kalangan kaum Muslim pun sudah di arahkan menjadi seperti demikian:

  Kristen Katolik Roma = Muslim Syiah
  Vatikan = Qom
  Paus/Pastor = Imam (13 plus Khomeini)/Mullah

  Kristen Protestan = Muslim Sunni
  —— = ——– (tidak ada pusat pengendalian)
  Pendeta = ulama (tidak punya otoritas mutlak)

  Uraian sedikit sbb.:

  Kaum Protestan menegaskan bahwa Alkitab merupakan satu-satunya sumber wahyu khusus kepada manusia. Kaum Protestan percaya Alkitab saja sudah cukup dan bersifat absolut final sebagai acuan, otoritas dan kompas iman Kristen.

  Bagi Katolik, otoritas tradisi setara dengan Alkitab. Sedangkan bagi Protestan, tradisi berada di bawah otoritas Alkitab. Tradisi bisa diterima asalkan sesuai dan tidak bertentangan dengan ajaran Alkitab. *)

  Banyak orang yang menyangka bahwa perbedaan antara Islam Sunni dengan Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah (Ja’fariyah) hanya sekedar dalam masalah khilafiyah Furu’iyah saja , seperti halnya perbedaan antara NU dengan Muhammadiyah, atau antara Madzhab Syafi’i dengan Madzhab Maliki.

  Rukun Iman Syi’ah berbeda dengan rukun Iman Sunni , rukun Islamnya juga berbeda, begitu pula kitab-kitab hadistnya juga berbeda, bahkan sesuai pengakuan sebagian besar ulama-ulama Syiah, bahwa Al-Qur’an mereka juga berbeda dengan Al-Qur’an yang digunakan Sunni.

  Apabila ada dari ulama mereka yang pura-pura (taqiyah) mengatakan bahwa Al-Qur’annya sama, maka dalam menafsirkan ayat-ayatnya sangat berbeda dan berlainan.

  Ahlussunnah meyakini bahwa para imam tidak termasuk rukun iman. Adapun jumlah imam-imam Ahlussunnah tidak terbatas. Selalu timbul imam-imam, sampai hari kiamat.Karenanya membatasi imam-imam hanya dua belas (12) atau jumlah tertentu, tidak dibenarkan.

  Syiah meyakini ada dua belas imam-imam mereka, dan termasuk rukun iman. Karena itu orang-orang yang tidak beriman kepada dua belas imam-imam mereka (seperti orang-orang Sunni), maka menurut ajaran Syiah orang tersebut kafir dan akan masuk neraka.

  Ahlussunnah berpendapat khalifah (imam) adalah manusia biasa, yang tidak mempunyai sifat Ma’shum. Mereka dapat saja berbuat salah, dosa dan lupa, karena sifat ma’shum, hanya dimiliki oleh para Nabi. Sedangkan kalangan syiah meyakini bahwa 12 imam mereka mempunyai sifat maksum dan bebas dari dosa. **)

  *) http://www.suarakristen.com/blog/2015/02/22/apa-perbedaan-utama-antara-kristen-katolik-roma-dengan-kristen-protestan/

  **) http://www.fadhilza.com/2015/07/islam/perbedaan-mendasar-antara-islam-sunni-dan-syiah.html

 59. Percayalah kepada ALLAH dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.

  Akuilah Dia dalam segala lakumu maka Ia akan meluruskan jalanmu.

 60. Yang non muslim saya mohon jgn ikut2 komen disini, kecuali kalau kalian udh ragu sama agama kalian. Islam ya islam, g ada sunni maupun syiah, jika ada keraguan didalamnya ya jgn dilakukan,manusia hanya bisa ikhtiar dan tawakal. Insyaallah lewat apapun ALLAH SWT pasti meluruskan/kasih petunjuk,tinggal niat kita aja lg. Intinya allah melarang umatnya pasti ada alasannya seperti makan babi,minum khamar dll. Kalau itu dpt merugikan kita maupun org lain/tdk ada kebaikan didlmnya berarti jgn dilakukan.

  1. Saya setuju dengan apa yg mbak tuliskan,,krna kebenaran setiap individu itu relatif,,,kalau untuk di sama ratakan saya yakin tidak bisa,,krna proses menuju keimanan setiap orang pasti berbeda -beda yg akan berimbas ke pemahaman masing2 individu itu sendiri,,jadi saling menghormati saja tanpa menghakimi ini atau itu yg salah,,toh diri ini belom memenuhi syarat sebagai hakim dalam bidang agama,,,kristen,hindu,budha,konghucu atau aliran lain bisa berdampingan dengan islam,,kenapa yg sesama islam malah menyalhkan,,

 61. Yg sunni ataupun yg syiah g usah pusing mikirin yg benar ataupun yg salah,klo menurut kalian tdk benar ya g usah dilakukan,g perlu dilawan/diperdebatkan. Diakhirat nanti tdk ada yg menolong kecuali kita sendiri. Diluar sana banyak yg mncampurkan urusan dunia mngatasnamakan agama,contohnya kekuasaan. Jgn jd korban. Jadilah muslim dan muslimah yg cerdas,kalau tdk yakin maka tinggalkanlah, insyaallah kita semua dikasih hidayah-Nya. Jgn mau dipecah belah sama org yg tdk brtanggung jawab. Cukup didaerah sana yg diaduk kaum yahudi sama nasrani hingga perang antar saudara. Kita diindonesia jgn mau dijajah pikiran kita,jgn mau dipecah belah. Coba renungkan

  1. Lho kok di biarkan ? Udh jls kn syiah tuh sesat, melenceng dari agama islam, menduakna Allah SWT, mencaci sahabat-sahabat rasul. klo d biarkan bahaya ini mba

 62. Satu yg pasti yaitu sedetik tidak menyebut nama ALLAH SWT hukumnya kafir.. Apanya yg kafir,,? Bhatinnya yg khafir.. Maka biar islam lagi baca 2 khalimah shadat..

 63. luar biasa jumlah dan panjang isi komentar situs ini, setelah saya copas ke word jadi buku 40 halaman. jarang ada mahasiswa indonesia yang mau menulis buku tapi dengan modal debat kusir penuh emosi seperti ini dalam sehari bisa bikin buku

 64. Hadooowhhh… Admin membahas perbedaan ajarsn ahlul sunnah wal jamaah dan syiah dan admin juga tau ajarannya tdk mengikuti sunnah Rasul lalu knp syiah dikatakan sebagian dari Islam. ?????

 65. Tuhan kau siapa?yesus?ada didalam kitab kau tu yesus bilang”aku tuhan mu,sembahlah aku,maka kau akan kumasukkan kesurga”?
  Pikir lah pakai logika,kalau tuhan punya anak,tu bukan tuhan manannya.kan udah dijelaskan kalau allah tu tidak sama dengan makhluknya.
  Kalau syiah jangan di ikutkan,sesat kali tu.
  Syahadatnya aja mencaci sahabat nabi.kalau syiah ni,mengagungkan 12 imam besarnya.
  Kalau gitu jadikan aja 12 imam kalian tu tuhan,mintak masukkan kesurga semuanya.
  Kalau agama kalian dihina di depan kalian dan kalian hanya diam,sumpah keluar aja kalian dari agama tu.
  Jadi kalian pikir agama ni cuman identitas aja?
  Huhuhuhu

 66. Syiah itu sangat memuja Ali bin Abu Thalib ra. Hussein bin Ali ra dan Fatimah binti Muhammad. Sedangkan Islam tdk mngajarkan untk memuja mnsia. Dari 1 segi saja mrka sdah slh jika kta brfikir dgn otak yg sehat. Pun mrka mmbnci Aisyah ra (istri Rasul di dunia pun d akhirat) dan sahabat Abu Bakr n Umar (yg d jamin msuk Surga). Sedangkan Islam tdk mngajarkn kebencian. Lihatlh akhlak Rasulullah (alquran).

 67. Mohon maaf demi kepentingan orang2 yang membaca sekitar anda saya harap kan untuk tulisan ini di cari lagi sumbernya, karena untuk kedua ajaran tersebut yang anda tulis itu sangat membenci Syia, saya harapkan untuk netral saja kalau anda hanya menulis perbedaan, karena menurut saya bagi orang mualaf akan sangat memusingkan kalau melihat tulisan anda dan berlihak ke islam sunni, demi mencegah fitnah apakah itu benar atau tidaknya bukanya sebaiknya menyebar tulisan yang tidak memihak saja, karena dari kedua ajaran tersebut kita tidak tahu yang benar yang mana

 68. Untuk masalah puja memujja imam siapa itu pasti ada sebab apa yang menjadi penyebab tersebut, dan untuk pastinya untuk mualaf seperti saya tidak bisa langsung percaya perkataan orang atau tulisan dan harus ada bukti sebab kenapa umat syia mencintai Ali bin abi thalib ketimbang Aisha, agar lebih di perjelas penyebabnya, apakah ada onar yang dibuat di zaman itu sampai membenci, kalau benci tanpa sebab gak mungkin donk

  1. Wa alaikum salam

   Bagi anda yang merasa masih mualaf perlu diketahui bahwa Islam tidak sama dengan Iman , ini disebutkan didalam surat Al Hujurat ayat 14. Siapa saja yang mengucapkan dua kalimah sahadat berarti sudah Islam. Iman itu bertingkat tingkat dan didapat melauli ujian yang ketat seperti disebutkan didalam surat Al Ankabut ayat 2.

   Umat islam terbagi menjadi 3 kelompok besar yaitu orang yang beriman, orang munafik dan orang musyrik . Ketiga kelompok ini berhak mengklaim dirinya sebagai Islam, karena mereka sudah bersahadat. Anda tinggal memilih mau masuk kelompok yang mana , beriman, munafik atau musyrik.

   Anda bisa mendalami perbedaan antara Islam, iman, Munafik dan Musyrik pada artikel PERBEDAAN ANTARA ISLAM , IMAN ,KAFIR , MUNAFIK DAN MUSYRIK di blog ini.

   Acuan utama bagi orang beriman adalah Al Qur’an dan Hadist Rasulullah. Al Qur’an itu sangat mudah dipahami sebagaimana disebutkan didalam surat Al Qomar 17 , namun untuk itu memang dibutuhkan ilmu tertentu , silahkan pelajari Al Qur’an . Sekedar pedoman bisa dibaca pada artikel KIAT MEMPELAJARI ALQUR’AN SECARA MANDIRI diblog ini

   Mudah mudahan Allah membimbing anda untuk memahami Islam dengan lebih baik , dan anda bisa berpegang teguh pada ajaran Islam yang benar sesuai tuntunan Al Qur’an dan Rasulullah.

 69. Untuk perihal nikah mut’ah saya sempat tanya sendiri ke pengikut sayed Sistani yang berada di Brazil waktu itu, dan penyebab syia menghalalkan nikah kontrak Mut’ah itu dikarenakan pada zaman nabi dihalalkan, dan nikah mut’ah ini diharamkan pada masa kepemimpinan Umar bi khatab, karena bukan perintah Rasul,jadi mereka memilih tetap bertrguh kepada ajaran Rasul saja, saya sempat bingung karena mualaf seperti saya tidak bisa langsung percaya kesana kemari karena itu sangat penting bagi saya untuk lebih ke ajaran yang benar

 70. Betul memang betul, sudah sudah… Islam itu Indah.. Gk suka permusahan!!!!!! Masalah kecil jgn dibesar²kan, apa lagi diungkit², santai saja.. ✊

 71. Pada asalnya adalah pandangan tentang kepemimpinan ,hingga daat ini
  Yang pada akhirnya tercipta cara cara beribadah yang tidak sama satu degan lainnya namun mmepunyai persamaan mendasar Laillaha illah Muhammad Rosululloh
  Tidak hanya Syiah Suni tapi Muhammadiyah dan NU pun punya cara dan doa yang berbeda

  Di alam kuburpun engkau akan ditanyakan tentang hal sama ,

  Menjadi heran sekali kita yang menjadi korban politik praktis berad abad yang lalu menjadikan issue perbedaan sebagia perisai kebencian terhadap suatu umat Rosululloh Muhammad

 72. Ternyata perbedaan antara sunni dan syi’ah jauh sekali. Alhamdulillah saya audah diberi pemahaman sperti ini saya jadi tambah ilmu. Terimakasih

 73. Maksud dari Al-qur’an sunni dan syi’ah berbeda itu apa ya? Bukankah Al-qur’an sudah dijamin keasliannya dan terjaga? Kalimat itu perlu diperjelas sebab menimbulkan kontradiksi.

  1. Ajaran Syiah menyakini bahwa Qur’an yang ada sekarang tidak original sudah dikurangi. Menurut Syiah Qur’an yang asli ada 17000 ayat yang mereka namakan mushaf Fatimah . Qur’an yang asli itu disimpan oleh Ali dan saat ini dibawa oleh Imam mereka yang kedua belas yang akan turun nanti diakhir zaman.

   Quran yang ada sekarang 6600 ayat, menurut Syiah banyak ayat yang berkaitan dengan Ali yang dibuang oleh Ustman. Disitulah letak perbedaan tentang Qur’an yang diyakini syiah dengan suni

   Penjelasan lebih lanjut tentang Qur’an versi Syiah ini bisa di baca pada LINK INI

 74. Saya yakin yg nulis artikel ini dari golongan SUNNI dan belum sepenuhnya belajar mengenai SYIAH,,hendaknya jika ingin membanding,,fahami terlebih dahulu hingga ke akar baik itu sunni ataupun Syiah,,,jadi alat ukurnya jelas,,,krna bagi saya yg telah 20th di sunni dan belajar langsung dengan orang syiah,,,SYIAH tidak seperti yg di tuliskan dalam artikel ini,,,yg ada artikel ini akan membuat perpecahan,saling membenci dan menyalahkan,,,untuk masyarakat awam saya sangat YAKIN yg membac artikel ini akan bilang bahwa SYIAh adalah sesat,,,bagi saya,,yg membuat artikel ini minim data mengenai sunni ataupun syiah dan NGAWUR,,,

 75. yang nulis suni syiah d isalahkan , yang nulis syiah suni disalahkan, banyak yang g ak cocok d engan fakta

 76. Нi wouⅼd you mind stating which blog platform you’re
  working ᴡith? I’m planning tο start my own bⅼog soon bᥙt
  I’m having ɑ tough time making a decіsion between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and
  Drupal. The reason I ask is because your deѕign and style seems differеnt then most blogs and I’m looking for something completely unique.

  P.Տ Apologies for being off-topic but I had to ask!

 77. hehehehehe……. anu kieumah sudah basi, lah itumah politik saja, lihat saja iran VS irak atau arabsaudi….. ingat!!!!, hal hal semacam yang seperti ini sebenarnya, jika kita tiadak jeli, jadi makanan atau strategi adu domba pihak luar khususnya asu, seperti yang terjadi di jajirah arab, sepertinya kejadian ini tidak dijadikan pelajaran yah, kenapa sih maunya dibesar besarin, perlu diperhatikan apapun maksudnya admin, menulis seperti ini, sebenarnya saudara telah terpropokasi!!!!!, ingat ituuuuuuuuuuuu…. yanag seperti ini seharunya di indonesia ini jangan di kembangkan bahaya…, sudah banyak alat untuk memecah belah sebenarnya di negara kia itu…, ditambah lagi buat saya mau suni kek siah kek itumah apa bedanya sama suku sunda dan jawa., mengapa perlu di cari perbedaanya???,buat saya faham itu hanya sebagai dagelan politik, untuk menghancurkan suatu wilayah atau negara ingat bung, perang itu bukan hanya secara fisik, (hard), tapi juga secara fsicology yang disebut perang sikologi…. nahhhhhhhhh, salah satunya pakai yang seperti ini!!!!!, makanya buat saya sudah basi lah yang beginiannmah, tidak ada ilmu yang didapatkan dari yang semacam artikel ini, yang jadi malah perangwe perang teruss peranggggggg terusssssss…… terang terusssssssss eh .. hehehehehe…

 78. I have checked your blog and i’ve found some duplicate content,
  that’s why you don’t rank high in google, but there is a tool that can help you
  to create 100% unique content, search for; boorfe’s tips
  unlimited content

 79. Setauku sunni syiah perbedaanya cuma penerus setelah Nabi Muhammad SAW wafat, sunni memilih sahabat Abu Bakar tetapi syiah memilih Sahabat ali, selebihnya sama. Kira2 admin nih cari sumbernya terpercaya gk apa cma liat video2 propaganda aja

  1. Wa alaikuim salam

   Syiah bukan paham yang diajarkan Ali . Syaidina Ali tidak tahu menahu tentang ajaran Syiah ini , ajaran ini muncul setelah beliu wafat. . Syiah menuhankan Ali dan Husen seperti yang disindir didalam surat Az Zukruf 15 :15. Dan mereka menjadikan sebahagian dari hamba-hamba-Nya sebagai bahagian daripada-Nya Sesungguhnya manusia itu benar-benar pengingkar yang nyata (terhadap rahmat Allah).

   Mereka menyamakan hamba Allah sebagai Allah. Orang Syiah jika pergi haji menyeru labaika ya Husen…..bukan lebaik ya Allah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *